دانشجوی ممتاز دانشگاه

دانشجوی ممتاز دانشگاه

به مناسب روز دانشجو در هر سال تحصیلی در ماه منتهی به روز ۱۶ آذر (روز دانشجو)، از دانشجویان ممتاز و فعال در عرصه های علمی و فرهنگی تجلیل به عمل می آید.

با توجه به اینکه انتخاب دانشجوی ممتاز و فعال علمی و فرهنگی از طریق ثبت نام، تکمیل فرم و ارسال مدارک انجام می شود، لذا لازم است دانشجویان متقاضی در حدود تاریخ های فوق با مراجعه به سایت دانشگاه و مطالعه کامل اطاعیه های مربوطه، نسبت به تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی می توانند با مشاهده فرم انتخاب سال های قبل تا حدودی نسبت با نحوه انتخاب آشنا شوند.

فرم انتخاب دانشجوی ممتاز علمی و فرهنگی سال ۱۳۹۴