مدیریت فرهنگی

لیست اعضای انجمن مدیریت فرهنگی

ردیف نام و نام­خانوادگی وضعیت
۱ هادی امجدی اصلی
۲ محمد دهقان اصلی
۳ علی فاتح اصلی
۴ عباسعلی امامی نیا علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای دهقان

استاد مشاور: دکتر جعفر رحمانی