کار دانشجویی

کار دانشجویی

بر اساس اعلام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشجویان علاقه مند و متقاضی بر اساس اولویت‌های اعلام شده در قالب کار دانشجویی می‌توانند با دانشگاه همکاری نمایند. امسال نیز مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بخشی از کارهای روزانه خود را در قالب کار دانشجویی به تعدادی از دانشجویان واگذار نموده است.

از جمله زمینه هایی که دانشجویان با دانشگاه در زمینه کار دانشجویی همکاری نمودند، عبارتند از:

ـ همکاری در زمینه مدیریت امور خوابگاه

ـ همکاری در زمینه طراحی کارهای گرافیکی

ـ همکاری در زمینه پردازش اطلاعات

ـ همکاری در زمینه پیاده سازی متون

ـ همکاری در زمینه مداحی و برگزاری مراسم

لینک آیین نامه کار دانشجویی