نشست «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی» با حضور دکتر حامد پوررستمی چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۲

نشست «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی» با حضور دکتر حامد پوررستمی چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۲

سه شنبه, ۷ آذر, ۱۳۹۶

نشست «انتقال تجربیات استادان معارف اسلامی» با حضور دکتر حامد پوررستمی
چهارشنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۶، ساعت ۱۰ تا ۱۲