انقلاب اسلامی

لیست اعضای انجمن انقلاب اسلامی

ردیف نام خانوادگي نام وضعیت
۱ عباس آبادی محمد اصلی
۲ كفاش محمد اصلی
۳ مؤمني هامانه محسن اصلی
۴ هاشمي جوزداني احمد اصلی
۵ محلوجي محمدمهدي اصلی ـ دبیر انجمن
۶ مقدمي شهيداني سهراب علی البدل

استاد مشاور : جناب آقای دکتر سیاه پوش