انقلاب اسلامی

لیست اعضای انجمن انقلاب اسلامی

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ مقدمي شهيداني سهراب دبیر
۲ كفاش محمد عضو اصلی
۳ مولوي وردنجاني عيسي عضو اصلی
۴ هاشمي جوزداني احمد عضو اصلی
۵ آقائي خوزاني محمدتقي علی البدل
۶ محلوجي محمدمهدي علی البدل
۷ مهديان سيد احمد علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای مقدمی شهیدانی

استاد مشاور: دکتر سیاه پوش