بیمه دانشجویی

بیمه دانشجویی

بیمه حوادث بیمه­ ای است که دانشجویان را در مقابل واقعه ناگهانی ناشی از یک عامل خارجی که بدون قصد و اراده بیمه شده بروز کرده و منجر به جرح و نقص عضو، از کارافتادگی و یا فوت گردد، در تمام اوقات شبانه روز بدون قید زمان و مکان بیمه می­ کند.

دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه، با پرداخت سالانه ۲۰,۰۰۰ ریال به ازای هر نفر، مشمول بیمه حوادث می­ شوند.

دانشجویانی که بر اساس توضیحات فوق دچار حادثه شوند می توانند با ارائه اسناد پزشکی معتبر به امور دانشجویی از خدمات بیمه حوادث دانشجویی استفاده نمایند.