تاریخ و تمدن اسلامی

لیست اعضای انجمن تاریخ و تمدن اسلامی

ردیف نام و نام­ خانوادگی نام وضعیت
۱ بشاورد مسلم اصلی
۲ کشاورز  فاطمه اصلی
۳ هنروران فاطمه اصلی
۴ زارع خفري ايوب دبیر

 

دبیر انجمن: آقای زارع

استاد مشاور: دکتر محمدحسین دانشکیا