ثبت نام اولیه عمره دانشگاهیان (تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۳)