دانشجوی نمونه کشوری

دانشجوی نمونه کشوری

در هر سال تحصیلی بر اساس اطلاع رسانی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از دانشجویانی که دارای شرایط دانشجوی نمونه کشوری باشند از طریق سایت سایت مربوطه ثبت نام و مدارک آنها پس از تأیید به صورت الکترونیکی به وزارت علوم ارسال می­گردد.

انتخاب دانشجوی نمونه کشوری براساس فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی در دانشگاه و در مدت تحصیل صورت می­گیرد.

 

سامانه ثبت نام و خدمات آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری   برای ثبت نام دانشجوی نمونه

آیین نامه جشنواره دانشجوی نمونه

شیوه نامه جشنواره دانشجوی نمونه