زمان بندی برگزاری و تحویل آثار بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان

زمان بندی برگزاری و تحویل آثار بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویان

سه شنبه, ۱۵ اسفند, ۱۳۹۱

برنامه زمان بندی
برگزاری و تحویل آثار بیست و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم دانشجویانزمانبندی
برگزاری و تحویل آثار

دانلود کتب منابع، ترجمه، مفردات و تفسیر قرآن

سایت
اداره فعالیتهای دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات و
فناوری


آییننامه
کامل برگزاری مسابقات قرآن کریم دانشجویان (دوره بیست و هشتم
)