مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی

مجموعه مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی می‌کوشد تا با حفظ و ارتقاء نقش حمایتی خود امكانات رفاهی، و خدماتی فرهنگی خود را در حد مقدورات،  به نحوی ارائه نماید که دانشجویان عزیز بتوانند در كمال آرامش به وظیفه علمی و پژوهشی خود بپردازند.

اهم فعالیت‌های مدیریت امور دانشجویی و فرهنگی در حوزه های ذیل است:

۱ـ امور فرهنگی و فوق برنامه

۲ـ امور دانشجویی و رفاه

۳ـ استعدادهای درخشان

۴ـ کمیته انضباطی

۵ـ کمیسیون موارد خاص

۶ـ دانشجوی نمونه

۷ـ امور شاهد و ایثارگر

۸ـ تربیت بدنی

۹ـ انجمن دانش‌ آموختگان