مدیریت فرهنگی

لیست اعضای انجمن مدیریت فرهنگی

ردیف نام و نام ­خانوادگی نام وضعیت
۱ زارعي اكبر دبیر
۲ فراشياني محمد حسن عضو اصلی
۳ معصوم بيگي ميثم عضو اصلی
۴ موسوي حسن رودي سيد محمود عضو اصلی
۵ داداش زاده محمد مهدي علی البدل
۶ عباسي وحيد علی البدل

 

دبیر انجمن: آقای زارعی

استاد مشاور: دکتر جعفر رحمانی