نشریه اطلاع رسانی روزنه

نشریه اطلاع رسانی روزنه

نشریه اطلاع رسانی روزنه به شکل دو فصلنامه در پایان تابستان و زمستان هر سال، به انعکاس فعالیت های علمی و فرهنگی دانشگاه می پردازد.

شماره ۱ (تابستان ۹۴)

شماره ۲ (زمستان ۹۴)

شماره ۳ (تابستان ۹۵)

شماره ۴ (زمستان ۹۵)

شماره ۵ (تابستان ۹۶)

شماره ۶ (زمستان ۹۶)

شماره ۷ (تابستان ۹۷)

شماره ۸ (زمستان ۹۷)

شماره ۹ (تابستان ۹۸)

شماره ۱۰ (زمستان ۹۸)