هجدهمین ثبت نام ازدواج دانشجویی (تا تاریخ ۴ آبان ماه تمدید شد)