پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان )

پذیرش دانشجوی دکتری (بدون آزمون ـ استعدادهای درخشان )

شنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۷

مهلت ارسال مدارک : سه شنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۷
تذکرات مهم:

۱. به مدارک ارسالی پس از تاریخ فوق ترتیب اثر داده نمی‌شود.
۲. با توجه به اینکه دعوت به مصاحبه منوط
به کسب حداقل امتیاز از جداول مربوطه اصلاحیه آیین نامه می باشد، لطفا در صورتی که
مطمئن به کسب امتیاز لازم هستید مدارک ارسال نمائید.

زمان مصاحبه: مصاحبه در اوایل شهریور ماه برگزار می‌گردد که زمان دقیق آن متعاقبا به اطلاع واجدین شرایط خواهد رسید.

 

جزئیات پذیرش
فرم تقاضاي ثبت نام
فرم مشخصات تفصیلی از فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی
آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری
اصلاحیه آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری