کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه