کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه

کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و دانشگاه

دوشنبه, ۲۲ آذر, ۱۳۹۵

کسب مقام اول مسابقات تیر اندازی جام وحدت حوزه و
دانشگاه توسط سیدمحمود موسوی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی قم